Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Psychologie in de Klas

 

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van Psychologie in de Klas zoals omschreven op de website, in foldermateriaal of in een dienstverleningsovereenkomst, zowel mondeling als schriftelijk of per e-mail aangegaan tussen Psychologie in de Klas en opdrachtgever. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Psychologie in de Klas.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

 

2. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Psychologie in de Klas en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, door een getekende schriftelijke bevestiging van een offerte of opdracht, door (afspraak)bevestiging per e-mail of door schriftelijke bevestiging van Psychologie in de Klas aan de opdrachtgever van diens per post of e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

 

3. Annulering

Door de opdrachtgever: De opdrachtgever kan een opdracht voor een dienst, training of deelname hieraan schriftelijk annuleren. In geval van annulering is de opdrachtgever aan Psychologie in de Klas een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

Bij open inschrijvingen:

 • Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de dienst of training vallend brengen wij  € 30,- euro administratiekosten in rekening.
 • Bij annulering tussen vier tot twee weken voor aanvang van de geleverde dienst of training wordt 60% van de afgesproken kosten voor deelname in rekening gebracht.
 • Bij annulering korter dan twee weken voor de geplande start van de dienst of training, bij beëindiging of anderszins niet (langer) deelnemen aan de training, is opdrachtgever verplicht de volledige kosten te betalen.

Bij in company opdrachten:

 • Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de dienst of training van een in-company opdracht brengen wij de gemaakte voorbereidingskosten en – uren (tegen een uurtarief van  €90,-) in rekening.
 • Bij annulering tussen vier tot twee weken voor aanvang van de geleverde dienst of training wordt 60% van de afgesproken verrichting in rekening gebracht, dan wel de werkelijke voorbereidingskosten en -uren indien deze hoger uitvallen.
 • Bij annulering korter dan twee weken voor de geplande start van de opdracht, bij beëindiging of anderszins niet (langer) deelnemen aan de training, is opdrachtgever verplicht de volledige kosten te betalen.

 

Door Psychologie in de Klas: Psychologie in de Klas heeft het recht de dienst of training te annuleren, dan wel een deelnemer te weigeren. Eventueel reeds gedane betalingen aan Psychologie in de Klas worden dan volledig terugbetaald.

 

4. Vervanging

Het is mogelijk om bij verhindering voorafgaand aan de training in overleg met Psychologie in de Klas in plaats van de aangemelde deelnemer een ander aan een training deel te laten nemen. Vervanging na start van de training is niet toegestaan.

 

5. Niet nakomen van een afspraak

Indien een cliënt zijn/haar individuele afspraak korter dan 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert, of zonder bericht niet op een afspraak verschijnt, is Psychologie in de Klas genoodzaakt 50% van de kosten van de afgesproken verrichting in rekening te brengen.

 

6. Betaling

Facturen dienen, tenzij anders overeengekomen, binnen 14 dagen na de factuurdatum over te worden gemaakt op IBAN: NL89 KNAB 0257 6254 53 t.n.v. Psychologie in de Klas te Eindhoven. Bij deelname aan studiedagen, workshops, trainingen en cursussen op basis van open inschrijving dient het factuurbedrag vóór aanvang hiervan te worden voldaan.

Indien tijdige betaling achterwege blijft is Psychologie in de Klas gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten dan wel deelname aan een studiedag, cursus, etc.  te weigeren.

Na verloop van de betalingstermijn is Psychologie in de Klas gerechtigd opdrachtgever een rente in rekening te brengen over het openstaande  bedrag van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.

Psychologie in de Klas is bij het in gebreke blijven van de opdrachtgever aan zijn/haar verplichtingen gerechtigd tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden hiermee te belasten. De opdrachtgever is verplicht alle in redelijkheid gemaakte incassokosten te vergoeden.

 

7. Intellectuele eigendom

Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Psychologie in de Klas niet toegestaan gegevens en informatie uit rapporten, trainingsmateriaal en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Psychologie in de Klas over te nemen, openbaar te maken en te vermenigvuldigen, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

 

8. Geheimhouding

Zowel opdrachtgever als Psychologie in de Klas gaan zorgvuldig om met verstrekte informatie. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst

van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Psychologie in de Klas draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die bij een opdracht worden ingeschakeld.

 

9. Privacy-wetgeving

Psychologie in de Klas vindt het belangrijk zorgvuldig met persoonlijke gegevens om te gaan. We houden ons bij de verwerking aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar ons privacy-beleid, dat een aparte pagina heeft op onze website.

 

10. Aansprakelijkheid

Psychologie in de Klas spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te (laten) voeren. Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of van grove schuld is Psychologie in de Klas nimmer aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade van de opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, immateriële schade en bedrijfsschade, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

Indien en voor zover er sprake is van aansprakelijkheid, dan beperkt deze zich tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de door Psychologie in de Klas afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

 

 

 

Psychologie in de Klas

Weegschaalstraat 3

5632 CW Eindhoven

info@psychologieindeklas.nl

06-51755386

 

IBAN NL89 KNAB 0257 6254 53

KvK 20120734

BTW NL142415194B02

Kenmerken

 • Betrokken
 • Integer
 • Deskundig
 • Eerlijk
 • Snel

SKJ geregistreerd

HB Register

HBRegister

© 2019 - 2024 Psychologie in de Klas | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel